លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot
លក់ ដីទ្បូ Kampot

លក់ ដីទ្បូ Kampot

2.720.000 $

សង្ខេប

  • លេខយោង 45409
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 16000 m²
  • កំដៅ
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី
  • បែមុខទៅ ទិស​ខាង​កើត, ទិស​ខាងជើង, ទិស​ខាងត្បូង, ទិស​ខាងលិច
  • ការមើល មើលឃើញទេសភាពទាំងមូល សមុទ្រ ទីក្រុង

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

  • Tennis

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available